آخرین اخبار : 

تماس با ما

آدرس: استان اردبیل-شهرستان پارس آباد مغان-خیابان جهاد کشاورزی- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد

لیست تلفنهای داخلی دانشگاه

نام بخش شماره تلفن نمابر
ریاست ۰۴۵۳۲۷۲۲۳۲۳ ۰۴۵۳۲۷۲۱۳۶۶
معاونت اداری و مالی ۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰
معاونت آموزشی ۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰
معاونت دانشجویی ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸ ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸
معاونت پژوهشی ۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳ ۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳
معاونت فرهنگی ۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰
امور مالی ۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲ ۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲
صندوق رفاه ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۶
امور شهریه ۰۴۵۳۲۷۲۶۰۷۱
اجرای کلاس ۰۴۵۳۲۷۲۸۰۰۲
حراست ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵ ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵
روابط عمومی ۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲ ۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲
تلفنخانه ۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۱

۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۲

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی