آخرین اخبار : 

دفترچه تلفن

لیست تلفنهای داخلی دانشگاه

نام بخش شماره تلفن نمابر
ریاست ۰۴۵۳۲۷۲۲۳۲۳ ۰۴۵۳۲۷۲۱۳۶۶
معاونت اداری و مالی ۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۴۵۰۰
معاونت آموزشی ۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۲۴۰۰
معاونت دانشجویی ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸ ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۸
معاونت پژوهشی ۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳ ۰۴۵۳۲۷۲۲۰۰۳
معاونت فرهنگی ۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰ ۰۴۵۳۲۷۲۵۳۰۰
امور مالی ۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲ ۰۴۵۳۲۷۲۱۱۴۲
صندوق رفاه ۰۴۵۳۲۷۲۹۰۰۶
امور شهریه ۰۴۵۳۲۷۲۶۰۷۱
اجرای کلاس ۰۴۵۳۲۷۲۸۰۰۲
حراست ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵ ۰۴۵۳۲۷۲۵۰۰۵
روابط عمومی ۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲ ۰۴۵۳۲۷۲۱۰۷۲
تلفنخانه ۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۱۰۴۵۳۲۷۲۰۰۳۲

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی