آخرین اخبار : 

دفتر توانمندسازی

دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی با فراهم نمودن آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و نیز آموزش های تخصصی و کاربردی، فرصتی را برای یادگیری بیشتر و به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل فراهم می‌سازد.

مسئول دفتر توانمند سازی: حمزه جعفرزاده

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی