آخرین اخبار : 

چارت تحصیلی رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

ردیف نام رشته
۱
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
۲ مهندسی کشاورزی – علوم دامی
۳ مهندسی کشاورزی – آب
۴ مهندسی عمران
۵ مهندسی عمران – آب
۶ زبان و ادبیات فارسی
۷ روانشناسی
۸ حسابداری – حسابرسی
۹ حسابداری – دولتی
۱۰ حسابداری – مالیاتی
۱۱ مدیریت بازرگانی
۱۲ مدیریت دولتی
۱۳ مدیریت صنعتی

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی