آخرین اخبار : 

چارت تحصیلی رشته های واحد

الکتروتکنیک برق صنعتی ۱ کاردانی

امور باغی کاردانی ناپیوسته

امور زراعی و باغی غیر مرتبط کاردانی پیوسته

امور زراعی و باغی کاردانی پیوسته ۹۹

آگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی سال ۹۷ و بعد -دکتری

آگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی سال۹۷ کارشناسی ارشد

برق قدرت کارشناسی پیوسته

تاسیسات کاردانی پیوسته

تکنولوزی برق- قدرت کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی دبیری کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی کاردانی پیوسته

جامعه شناسی – کارشناسی ارشد

حسابداری – کارشناسی ارشد

حسابداری کاردانی پیوسته ۸۵۲

حسابداری کاردانی ناپیوسته

حسابداری کارشناسی پیوسته ۸۶۷

حسابداری کارشناسی ناپیوسته ۸۶۱

حسابداری کارشناسی ناپیوسته

راهنمایی و مشاوره کارشناسی ارشد

روانشناسی کارشناسی پیوسته

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی – کاردانی

زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته

زبان انگلیسی ورودی بهمن-کاردانی طرح معلمان

زبان انگلیسی ورودی مهر-کاردانی طرح معلمان

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد

زراعت – دکتری

عمران – مهندسی مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد

عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد

عمران (با مدرک دیپلم کاردانش) کاردانی پیوسته

عمران ساختمان (سال ۹۹ به بعد) کاردانی پیوسته

عمران( با مدرک فنی حرفه ای) کاردانی پیوسته

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته

گرافیک (فنی و حرفه ای) کاردانی پیوسته

گرافیک( کار و دانش )کاردانی پیوسته

گیاه پزشکی-کارشناسی

مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته ورودی ۹۵ به بعد

مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته ۸۴۱

مدیریت دولتی رفتار سازمانی -کارشناسی ارشد

مدیریت کسب وکار – کارشناسی ارشد

مشاوره – مشاوره خانواده کارشناسی ارشد

مشاوره کارشناسی پیوسته

مکانیک خودرو کاردانی پیوسته

معماری کارشناسی ناپیوسته

معماری (کار و دانش ) کاردانی پیوسته

معماری فنی و حرفه ای کاردانی پیوسته

معماری کاردانی ناپیوسته

معماری کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی