آخرین اخبار : 

کارشناسی ارشد

بازدید: ۶۷۲

ردیف نام رشته( با آزمون)
۱ مدیریت دولتی
۲ زبان و ادبیات فارسی
۳ روانشناسی بالینی
۴ مهندسی کشاورزی- زراعت
۵ مشاوره و راهنمایی
۶ مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
۷ علوم اجتماعی و جامعه شناسی
۸ ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
۹ مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی