آخرین اخبار : 

کارشناسی ارشد

ردیف کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

( با آزمون)

۱ مدیریت دولتی
۲ مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی
۳ مدیریت کسب و کار-مالی
۴ آگرو تکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی
۵ مهندسی عمران-مدیریت منابع آب
۶ مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
۷ جامعه شناسی
۸ زبان و ادبیات فارسی
۹ مشاوره-مشاوره خانواده
۱۰ ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
۱۱حسابداری

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی