آخرین اخبار : 

کارشناسی پیوسته

ردیف رشته ها
۱ فقه و مبانی حقوق اسلامی (حقوق)
۲ مشاوره
۳ آموزش زبان انگلیسی
۴ مدیریت کسب و کارهای کوچک
۵ گیاه پزشکی
۶ مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
۷ مهندسی کشاورزی علوم دامی
۸ مهندسی کشاورزی آب
۹ مهندسی عمران
۱۰ مهندسی عمران – آب
۱۱ زبان و ادبیات فارسی
۱۲ روانشناسی
۱۳ حسابداری حسابرسی
۱۴ حسابداری دولتی
۱۵ حسابداری مالیاتی
۱۶ مدیریت بازرگانی
۱۷ مدیریت دولتی
۱۸ مدیریت صنعتی
۱۹ مهندسی برق قدرت
 
   
   
   
   
   

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی