آخرین اخبار : 

کارشناسی پیوسته

ردیف نام رشته
۱ مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
۲ مهندسی کشاورزی علوم دامی
۳ مهندسی کشاورزی آب
۴ مهندسی عمران
۵ مهندسی عمران – آب
۶ زبان و ادبیات فارسی
۷ روانشناسی
۸ حسابداری حسابرسی
۹ حسابداری دولتی
۱۰ حسابداری مالیاتی
۱۱ مدیریت بازرگانی
۱۲ مدیریت دولتی
۱۳ مدیریت صنعتی
۱۴ مهندسی برق قدرت
۱۵ آموزش زبان انگلیسی

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی