تماس با ریاست

دکتر علیرضا پیل پایه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تلفن تماس: ۰۴۵۳۲۷۲۲۳۲۳

نمابر مستقیم:۰۴۵۳۲۷۲۹۱۱۰

نمابر دفتر ریاست : ۰۴۵۳۲۷۲۱۳۶۶

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی