دکتر رسولی

دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت بدون نفت را به نمایش گذاشت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل تصریح کرد که دانشگاه آزاد اسلامی توانسته مدیریت بدون نفت را به عرصه نمایش بگذارد و بدون اتکا به منابع دولتی تحولی عظیم در حوزه علم و دانش ایجاد کند.

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی