نهاد رهبری در دانشگاههای استان اردبیل

برنامه های جامعی برای نقش آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشورتدوین شده است

نهادینه سازی و تولید علم و انتقال آن به قشر جوان و دانشجو که جزو رئوس برنامه های مدیریت دانشگاه است باید در راستای توسعه علم و پژوهش کشور در دانشگاههای سراسر کشور اجرا گردد

طراح و برنامه نویس: مهندس جعفر محرمی