امروز پنج شنبه ۸ تیر سال ۱۳۹۶ ساعت : ۱۵:۰۶ ب.ظ

نتیجه بررسی موضوع و پروپوزال گروه حسابداری ۹۶۰۱۱۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه بررسی موضوع و پروپوزال گروه حسابداری ۹۵۱۲۰۲

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتیجه بررسی رسیدگی موضوع و پروپوزال دانشجویان ارشد گروه مدیریت۹۶/۰۱/۲۹

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

فرم های پروپوزال واحد پارس آباد مغان ۹۵٫۱۰٫۰۸

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

مراحل تصویب پروپوزال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۹
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت
رضاخانی تبدیل html به وردپرس