امروز یکشنبه ۱۴ آذر سال ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۴۲ ق.ظ

نتيجه رسيدگي به موضوع و پروپوزال مقطع ارشد گروه مديريت ۹۵/۰۹/۰۶

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتيجه رسيدگي به موضوع پروپوزال مقطع ارشد گروه حسابداري ۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نتيجه رسيدگي به موضوع و پروپوزال مقطع ارشد گروه مديريت ۹۵/۰۸/۲۵

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

مراحل تصویب پروپوزال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۹
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۵
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی كارشناسی ارشد ربان و ادبیات فارسی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
ارسال کننده : مدیریت سایت

چارت تحصیلی كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
ارسال کننده : مدیریت سایت
رضاخانی تبدیل html به وردپرس