امروز جمعه ۲۸ مهر سال ۱۳۹۶ ساعت : ۰۵:۱۱ ق.ظ

چارت تحصیلی رشته مشاوره – مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته ریاضی کاربردی – آنالیز عددی مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته مهندسی کشاورزی – زراعت ( رشته های غیر مرتبط )مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته مهندسی کشاورزی – زراعت ( رشته های مرتبط )مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته راهنمایی و مشاوره مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

چارت تحصیلی رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو

نمونه فرم های پروپوزال قبل – زمان جلسه و بعد از دفاع واحد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
ارسال کننده : شهروز نصیری اروجعلیلو
رضاخانی تبدیل html به وردپرس