عدم تشکیل کلاسهای استاد محمد بابایی

کلیه کلاسهای استاد محمد بابایی روز یکشنبه مورخه ۹۴/۰۹/۰۸ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۷

عدم تشکیل کلاسهای استاد علیرضا محمدی

کلیه کلاسهای استاد علیرضا محمدی روز یکشنبه مورخه ۹۴/۰۹/۰۸ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۷

عدم تشکیل کلاس استاد اکبر شکری

کلیه کلاسهای استاد اکبر شکری روز یکشنبه مورخه ۹۴/۰۹/۰۸ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۷

عدم تشکیل کلاس استاد فرامرز صادقزاده

کلیه کلاسهای روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخه ۲۸ – ۹۴/۰۸/۲۷ استاد فرامرز صادقزاده تشکیل نخواهد شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

عدم تشکیل کلاس استاد معصومه جاهدزاده

کلاسهای روز شنبه ۹۴/۰۸/۳۰ استاد معصومه جاهدزاده تشکیل نخواهد شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

عدم تشکیل کلاس استاد اکبر شکری

کلاسهای روز شنبه مورخه ۹۴/۰۸/۳۰ تشکیل نخواهد شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

عدم تشکیل کلاس های خانم خالده اقبالی

کلاسهای روز شنبه و یکشنبه استاد خانم خالده اقبالی تشکیل نخواهد شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

عدم تشکیل کلاس استاد شهرام بیگ زاده

کلاسهای استاد شهرام بیگ زاده روز سه شنبه مورخه ۹۴/۰۸/۱۲ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

عدم تشکیل کلاس حسابداری شرکتهای(۲) استاد جلال جسور

کلاس حسابداری شرکتهای(۲) استاد جلال جسور امروز مورخه ۹۴/۰۸/۱۱ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

عدم تشکیل کلاس های خانم رقیه صفری

تمامی کلاسهای خانم رقیه صفری روز دوشنبه مورخه۹۴/۰۸/۱۱ تشکیل نخواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

طراح و کدنویس : رضا خانی